Regulamin portu

I. Informacje ogólne

 1. Port jest ogólnodostępnym miejscem rekreacji i uprawiania sportów wodnych, przeznaczonym do cumowania jednostek pływających, realizacji zawodów sportowych, prowadzenia zajęć edukacyjnych.
 2. Teren Portu obejmuje kanał i basen portowy wraz z nabrzeżami i urządzeniami portowymi w granicach zaznaczonych na planie.
 3. Właścicielem „Portu Czerniakowskiego”, zwanego dalej Portem jest Miasto Stołeczne Warszawa. Administratorem Portu w im. m. st. Warszawy jest Zarząd Mienia m. st. Warszawy ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa, Tel 22 836 81 03
 4. Za bezpieczeństwo, porządek i przestrzeganie regulaminu Portu odpowiedzialny jest Bosmanat Portu.

II. Bosmanat Portu

 1. Bosmanat Portu znajduje się w budynku przy ul. Solec 8, 00-439 Warszawa, u wejścia do portu. Telefon kontaktowy do Bosmana znajduje się na tablicy informacyjnej Bosmanatu.

III. Zasady korzystania z Portu

 1. Port przeznaczony jest dla jednostek pływających o zanurzeniu nie przekraczającym 1,2m i szerokości kadłuba do 5,8m.
 2. Jednostki pływające, o których mowa w art.18 ustawy z dn. 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz. U. 2006 nr 123, poz 857 ze zm.) stacjonujące na terenie Portu powinny posiadać aktualne dokumenty rejestracyjne oraz świadectwo zdolności żeglugowej lub inne dokumenty uprawniające do uprawiania żeglugi. Zaś w uzasadnionych przypadkach dokument poświadczający stan techniczny jednostki wydany przez podmiot upoważniony do dokonywania przeglądów technicznych uznany przez właściwy terytorialnie Urząd Żeglugi Śródlądowej.
 3. Właściciele lub osoby odpowiedzialne za jednostki cumujące na terenie Portu, są zobowiązani do zgłoszenia swojej obecności w Bosmanacie Portu, celem odnotowania pobytu w Księdze Portowej. Każdorazowe korzystanie z przyłączy wodno – kanalizacyjnych oraz elektrycznych znajdujących się na pomostach należy zgłaszać Bosmanowi.
 4. Miejsce i sposób cumowania wyznacza Bosman Portu.
 5. Zabrania się cumowania w wejściu do Portu (awanporcie)
 6. Nie zezwala się na podnajmowanie wyznaczonego do cumowania miejsca.

IV. Opłaty portowe

 1. Port jest miejscem postoju - według cennika opłat cumowniczych zatwierdzonego przez Administratora Portu.
 2. Wszelkie formalności związane z postojem jednostki pływającej przy nabrzeżu należy załatwiać bezpośrednio po zacumowaniu w Bosmanacie Portu.
 3. Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Portu wymaga zgody Administratora oraz wniesienia opłat zgodnie z cennikiem dla statków usługowych.
 4. Właściciele jednostek pływających, którzy nie uiszcza opłat w terminie, zostaną obciążeni karą w wysokości 10krotnej wysokości opłaty dziennej za każdy dzień opóźnienia w zapłacie. Jednocześnie w przypadku zalegania z opłatami Administrator Portu, skieruje wniosek o wpis podmiotu zalegającego z zapłatą, do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.
 5. Zwolnienia z opłat lub obniżenie stawki opłaty w uzasadnionych okolicznościach może udzielić, na podstawie pisemnej prośby Administrator Portu.
 6. Administrator Portu udzieli zwolnienia z opłat lub obniżenia stawki opłaty w przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających wypłynięcie z Portu. Udzielony upust będzie wprost proporcjonalny do liczby dni, przez które były zamknięte wrota przeciwpowodziowe.
 7. Zasady dzierżawy oraz opłaty za dzierżawę nabrzeży Portu reguluje Zarządzenie nr 4240/2010 Prezydenta m. st. Warszawy z dn. 25 lutego 2010r „w sprawie wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy.”

V. Ruch w Porcie

 1. Zasady ruchu i przebywania jednostek pływających w Porcie reguluje Bosman Portu.
 2. Zabrania się pływania w basenie portowym pod żaglami  (z wyjątkiem zawodów i treningów zaakceptowanych przez Bosmana Portu).
 3. Pływanie na silniku w Porcie dozwolone jest na minimalnej prędkości i bez wytwarzania dużej fali.
 4. Zabrania się używania kotwic przy pontonach pływających i bojach.
 5. Jednostki pływające należy cumować do pomostów i do boi cumowniczych w sposób wykluczający zerwanie lin, bądź utrudniający cumowanie innym jednostkom.
 6. Za szkody powstałe wskutek manewrowania w Porcie, zerwania się jednostki pływającej z cum, uszkodzenia elementów nabrzeża, betonowych pomostów itp. Odpowiedzialność ponosi właściciel jednostki pływającej, która te szkody spowodowała. Za szkody powstałe w jachtach, ich wyposażeniu czy mieniu załogi Bosmanat Portu oraz jego Administrator nie odpowiadają.
 7. Bosman Portu ma prawo odmówić przebywania w  Porcie jednostkom zaniedbanym, brudnym i w stanie zagrażającym bezpieczeństwu użytkowania.
 8. Zabrania się cumowania jednostkom pod mostem oraz w miejscu utrudniającym funkcjonowanie Portu oraz manewrowanie innym jednostkom.

VI. Telefony

 1. Zarząd mienia m. ST. Warszawy 22 836 81 03 lub 22 877 15 86
 2. Policja Rzeczna 22 603 68 60 lub 22 619 90 77 lub 78
 3. Pogotowie Ratunkowe 999
 4. Straż Pożarna 998
 5. Policja 997
 6. Straż Miejska 986

VII. Bezpieczeństwo i porządek w Porcie

 1. Zabrania się kąpieli na terenie Portu.
 2. Zabrania się wstępu na pomosty pływające osobom pod wpływem alkoholu.
 3. Zabrania się korzystania z urządzeń lub wyposażenia Portu niezgodnego z ich przeznaczeniem.
 4. Zabrania się wykonywania wszelkich czynności, mogących zanieczyścić środowisko naturalne lub stwarzać inne zagrożenie dla ludzi, zwierząt lub mienia w tym szczególnie:
  1. zaśmiecania terenu Portu
  2. wyrzucania wszelkich odpadów za burtę jednostki
  3. przelewania olejów napędowych, benzyny i korzystania z substancji chemicznych, w sposób umożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska.
  4. wykonywania wszelkich prac remontowych na jednostkach na wodzie oraz na nabrzeżu bez zgody Bosmana Portu
  5. stwarzania sytuacji niebezpiecznych zarówno w akwenie jak i na terenie Portu
  6. wleczenia kotwic i używanie głośnych sygnałów dźwiękowych
 5. Załogi jednostek zobowiązane są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
 6. Załogi jednostek zobowiązane są do przestrzegania przepisów dotyczących gromadzenia, przechowywania i usuwania odpadów i ścieków ze statków. Wszelkie nieczystości należy zdawać w zamkniętych workach foliowych, do wyznaczonych miejsc odbioru odpadów.
 7. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Portu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Odpowiedzialność za dzieci pozostające na terenie Portu bez opieki ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.
 8. Jednostki pływające, cumujące na stałe na terenie Portu, wyposażone w urządzenia sanitarne muszą zostać podłączone do przyłączy kanalizacyjnych. Nie dotyczy to jednostek rekreacyjnych i sportowych.
 9. Bosman Portu może nakazać właścicielom jednostek ich uporządkowanie do stanu gwarantującego zachowanie porządku i czystości na Tereni Portu.

VIII. Przepisy końcowe

 1. Na terenie Portu obowiązuje ogólnie przyjęta etykieta żeglarska.
 2. Właściciele jednostek pływających, którzy naruszają postanowienia pkt III, V, VII, regulaminu Portu mogą zostać obciążeni na wniosek Bosmana przez Administratora Portu karą w wysokości 1000 zł. Za każde naruszenie. W przypadku uporczywego naruszania postanowień regulaminu, właściciele jednostek pływających, mogą zostać zobowiązani przez Administratora Portu do natychmiastowego wyprowadzenia jednostek z Portu, co wiązać się będzie z zakazem korzystania z Portu.
 3. Odstępstwo od zasad Regulaminu wymaga pisemnej zgody Administratora Portu.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Portu. Wejście na jego teren jest jednoznaczne ze znajomością regulaminu i akceptacją jego przepisów.

Regulamin Ośrodka w Porcie Czerniakowskim

I. Postanowienia ogólne i definicje

 1. Właścicielem terenu przystani jest m. st. Warszawa
 2. Administratorem przystani i ośrodka jest Żeglarski Klub Turystyczny PTTK „Rejsy”, jako jednostka organizacyjna Polskiego Towarzystwa Turystyczno -Krajoznawczego, Oddziału Stołecznego im. Al. Janowskiego.
 3. Ośrodek usytuowany jest w Porcie Czerniakowskim  w Warszawie przy ulicy Solec 8

II Zasady korzystania z budynku i terenu ośrodka

 1. Godziny otwarcia ośrodka w sezonie (od kwietnia do października) w godz. 8 – 22 poza sezonem w godz. 10-18. Godziny mogą ulec zmianie w wyniku ustaleń.
 2. Pomieszczenia hangarowe i sale dydaktyczne dostępne są w godzinach 10 – 18 o ile nie będą poczynione wcześniej inne ustalenia. Odpłatność za udostępnienie ustala cennik.
 3. Dostępność do zasobów ośrodka określa grafik do którego organizatorzy animacji i projektów oraz osoby prywatne składają propozycje w terminie wcześniejszym lub korzystają z wolnych terminów.
 4. Koordynator ma prawo odmówić udostępnienia pomieszczeń w przypadku braku wolnych terminów lub w przypadku niezgodności planowanych działań z charakterem działalności ośrodka.
 5. W pomieszczeniach ośrodka obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 6. Punkt informacyjny w bosmanacie czynny w godzinach pracy bosmanatu.
 7. Biblioteka dostępna w bosmanacie portu. Kaucja za każdą pozycję 30 zł. Książki wypożyczane będą na okres dwóch tygodni.
 8. Bar działający sezonowo
 9. Prysznic dla członków ŻKT PTTK „Rejsy” bezpłatny, dla pozostałych zgodnie z cennikiem
 10. Korzystanie z prądu na pomostach i terenie ośrodka zgodnie z cennikiem
 11. Warsztat w budynku wyposażony w elektronarzędzia wg cennika
 12. Hangary. Pierwszeństwo w korzystaniu z hangarów remontowych maja organizacje pozarządowe i ich członkowie, w ramach działalności statutowej odpłatnej. Pozostali w miarę wolnych pomieszczeń, według cennika.
 13. Szafki armatorskie pod wiatą wg cennika
 14. Postój łodzi na terenie w miejscach wyznaczonych przez bosmana  wg cennika.
 15. Bosman ma prawo odmówić postoju jednostki na terenie przystani w przypadku braku miejsca lub nakazać usunięcie jednostki w przypadku rażącego łamania regulaminów i braku opłat
 16. Używanie myjki ciśnieniowej odpłatnie wg cennika
 17. Używanie podnośników podłodziowych do 4 godzin bezpłatne, pozostawienie na dłuższy okres wg cennika
 18. Parking rowerowy dozorowany, bezpłatny
 19. Krótkoterminowy (poniżej godziny) postój samochodów w miejscach wyznaczonych przez bosmana.
Do góry