Regulamin wypożyczalni kajaków

 1. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem.
 2. Opłata za wypożyczenie jest pobierana z góry i naliczana za każdą rozpoczęta godzinę.
 3. Wypożyczający ma obowiązek określić czas i obszar pływania.
 4. Sprzęt wodny może być użytkowany wyłącznie w godzinach otwarcia przystani. W przypadku nie oddania sprzętu przed godziną zamknięcia wypożyczalni będzie pobierana opłata karna.
 5. Jedna osoba może wypożyczyć jeden kajak na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport). W przypadku jeśli wydający sprzęt uzna wypożyczającego za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu. Nie będą również obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających a także osoby  niepełnoletnie.
 6. Osoby nieletnie mogą korzystać ze sprzętu pływającego tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualnie szkody.
 7. Osoba wypożyczająca odpowiedzialna jest za powierzony sprzęt pływający i ponosi koszty uszkodzenia lub zaginięcia sprzętu.
 8. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem ratunkowym sprzętu pływającego jest kamizelka asekuracyjna, którą wypożyczający musi używać zgodnie z jej przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 9. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie
 10. Użytkownikowi sprzętu zabrania się:
  1. wchodzenia na pokład  jednostki pływającej w twardym obuwiu
  2. wędkowania z pokładu
  3. odstępowania sprzętu pływającego innym osobom i pozostawiania go bez dozoru
  4. picia alkoholu lub zażywania środków odurzających w czasie dysponowania jednostką pływającą
  5. pływania w miejscach niedozwolonych
  6. kąpieli podczas pływania
  7. stawania w kajaku i na burcie
 11. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez wypożyczalnię oraz służb do tego uprawnionych.
 12. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni lub regulamin Portu Czerniakowskiego będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu pieniędzy.
 13. W przypadku uszkodzenia sprzętu pływającego lub przedłużenia wynajmu użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia wydającego sprzęt pod wskazany uprzednio nr telefonu.
 14. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci.
 15. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie a w przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Warszawa - Śródmieście

Zarząd ŻKT PTTK „Rejsy"

Do góry